aFax

Pogoji uporabe storitve aFax

I. SPLOŠNO

1. člen
Pogoji uporabe storitve aFax (v nadaljevanju: pogoji uporabe) se nanašajo na splošne pogoje uporabe storitve. Uporabnik storitve aFax (v nadaljevanju: uporabnik) s potrditvijo pogojev uporabe sprejema splošne pogoje uporabe storitve aFax.

Ponudnik storitve aFax je družba Avior d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

Ponudnik ponuja storitev prenosa telefaks sporočil preko storitve aFax. Storitev aFax je ponudnik razvil v podporo pravnim ali fizičnim osebam, ki želijo tretjim osebam v obliki telefaks sporočil posredovati različne informacije v tekstovni oziroma grafični obliki.

2. člen
Uporabnik storitve aFax lahko preko ponudnikove tehnične infrastrukture s pomočjo elektronske pošte, poslane preko poljubnega vmesnika, tretjim osebam pošilja telefaks sporočila in jim na tak način po lastni presoji sporoča različne informacije.

Uporabniki fiksne telefonije lahko uporabniku pošiljajo telefaks sporočila, ki jih le-ta prejme v želeni predal elektronske pošte.

 

II. SPLOŠNE OMEJITVE IN POGOJI IZVAJANJA STORITVE

3. člen
Uporabniku je v okviru storitve dodeljena telefaks številka, ki se za časa njegovega naročniškega razmerja ne dodeli drugemu uporabniku.

Ponudnik si pridržuje pravico, da po predhodnem obvestilu uporabniku zaradi morebitnih težav ali nadgradenj omrežja pri telekomunikacijskem operaterju zamenja telefaks številko.

V primeru neplačevanja naročnine lahko ponudnik brez predhodne najave uporabniku odvzame telefaks številko.

4. člen
Ponudnik izvaja storitev na način in pod pogoji, zapisanimi v teh pogojih uporabe, enako za vse uporabnike storitve.

Ponudnik omogoča pošiljanje telefaks sporočil na telefaks številke iz območja Republike Slovenije in v tujini.

Ponudnik si pridržuje pravico za omejevanje zagotavljanja storitve oziroma za njeno prekinitev.

Ponudnik ni pod nobenim pogojem odškodninsko odgovoren za morebitno izgubo podatkov, ki jih uporabnik vnese v sklopu storitve. Uporabnik ne bo imel zaradi tega do ponudnika nobenih zahtev oziroma terjatev.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Trenutno veljavni pogoji uporabe storitve bodo vedno objavljeni na spletnih straneh http://www.afax.si.

Ponudnik bo uporabnikom pošiljal le elektronsko pošto, ki je neposredno povezana z delovanjem storitve aFax ali nadgradnjami storitve aFax. Uporabnik dovoljuje objavo svojega naziva na referenčni listi. Uporabnik se lahko kadarkoli hitro in enostavno odjavi od katerekoli naše elektronske pošte ali zahteva izbris iz referenčne liste s pisno zahtevo na elektronski naslov podpora@afax.si.

 

III. MEDSEBOJNA JAMSTVA IN OBVEZNOSTI OBEH STRANK

5. člen
Uporabnik izrecno izjavlja, da je seznanjen in/oz., da se strinja:

  • da storitev ni absolutno zanesljiv in varen način pošiljanja telefaks sporočil ter da v zvezi s tem ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti, obveznosti in ne daje nobenih jamstev, da bodo poslana oz. prejeta telefaks sporočila v vsakem primeru posredovana prejemniku sporočila,
  • da bo ponudnik skušal zagotoviti nemoteno izvajanje storitve, vendar ne jamči za neprenehno delovanje storitve,
  • da ponudnik ne odgovarja za nobene posledice delnega ali popolnega izpada lastnih strežnikov ali opreme telekomunikacijskih operaterjev in/ali za prekinitev ali motenje izvajanja storitve in zvez oz. za prekinitev ali motenje izvajanja storitve in zvez telekomunikacijskih operaterjev, ne glede na vzrok in ne glede na trajanje, pač pa si bo prizadeval vzpostaviti običajno izvajanje storitve takoj, ko bo to ponovno mogoče,
  • da ponudnik ne odgovarja za nobene posledice nedelovanja ali motenega delovanja električnega omrežja, omrežij telefonskih operaterjev ali širokopasovnega oz. drugega priključka na podlagi katerega naročnik dostopa do storitev izvajalca,
  • da ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino telefaks sporočil, saj je izključno posrednik sporočil med uporabnikom in tretjimi osebami, ki se s takšnim načinom komuniciranja strinjajo.

6. člen
Uporabnik se obvezuje, da pri izvajanju storitve in posredovanju vsebin ne bo kršil nobenih veljavnih predpisov, morale, etike in/ali določil teh pogojev uporabe in nobenih pravic tretjih oseb (vključujoč avtorske pravice in/ali pravice intelektualne lastnine in/ali katerekoli druge pravice tretjih oseb).

 

IV. CENA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA

7. člen
Mesečna naročnina na storitev je odvisna od izbranega paketa (MINI, MAXI, MEGA), dobavljivega za odbdobje 12 mesecev. V primeru mesečnega plačevanja so cene paketov višje. Cene za posamezne pakete so navedene na spletnih straneh http://www.afax.si. V primeru morebitnih sprememb paketov lahko uporabnik podaljša naročnino pod enakimi pogoji, pod katerimi je sklenil naročniško razmerje.

8. člen
Mesečna naročnina vključuje:

  • najem telefaks številke,
  • prejemanje in pošiljanje telefaks sporočil v skladu z izbranim paketom,
  • dodatne opcije (npr. možnost SMS obveščanja o prejetih telefaks sporočilih, prenos številke), v skladu s ponudbo paketov MINI, MAXI in MEGA na spletnih straneh http://www.afax.si.

9. člen
Ponudnik bo izstavil uporabniku račun ob vklopu storitve za naročnino v 12-mesečnem časovnem obdobju. Rok plačila je 8 dni od datuma izstavitve. V primeru, da se uporabnik odloči za mesečno plačevanje naročnine, mora ponudniku poslati pisno zahtevo na elektronski naslov podpora@afax.si.

Uporabnik lahko naročniško razmerje v vsakem trenutku pisno odpove. Odpoved naročniškega razmerja mora prispeti na sedež ponudnika najkasneje 30 dni pred začetkom obračunskega obdobja, na katerega se nanaša. V tem primeru je uporabnik dolžan v roku in v celoti poravnati vse obveznosti iz naročniškega razmerja.

10. člen
Če uporabnik prejme ali pošlje v obobju enega meseca več strani telefaks sporočil, kot jih je vključeno brezplačno v izbrani paket, se uporabniku začne zaračunavati vsako dodatno prejeto stran telefaks sporočil po veljavnem ceniku. Veljavni cenik je objavljen na spletnih straneh http://www.afax.si in se lahko spreminja.

 

V. PRENOS OBSTOJEČE TELEFAKS ŠTEVILKE

11. člen
Ponudnik uporabniku omogoča prenos uporabnikove obstoječe telefaks številke, z namenom njene uporabe pri storitvi aFax. Uporabnik in ponudnik se v tem primeru dogovorita za prenos uporabnikove telefaks številke k izbranemu telefonskemu operaterju. Uporabnik tudi po prenosu ostane lastnik prenešene telefaks številke. Prenos številke je za uporabnika brezplačen.

 

VI. VAROVANJE PODATKOV

12. člen
Ponudnik in uporabnik bosta vse podatke, ki jih bosta drug od drugega dobila v zvezi z izvajanjem storitve varovali kot zaupne. Ponudnik jamči za zasebnost osebnih podatkov in jih obravnava kot zaupne, v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov.

Ponudnik zagotavlja, da kakršnekoli podatke, ki nastopijo pri izvajanju storitve aFax, obravnava kot zaupne, v skladu z zakonodajo o varovanju zaupnih podatkov, ter hrani izključno za potrebe korektne izvedbe storitve. Varovanje zasebnosti naših naročnikov vidimo kot eno naših ključnih nalog, za katero skrbimo po svojih najboljših močeh in v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi. Strežniki, kjer se izvaja storitev aFax, se nahajajo na varovani lokaciji s 24-urnim video nadzorom. Podatki o poslovanju prek storitve aFax so poslovna skrivnost ponudnika in jih le-ta sporoča uporabniku na zahtevo na način in v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja.

 

VII. REKLAMACIJE

13. člen
Ponudnik bo reševal izključno reklamacije v pisni obliki, poslane na elektronski naslov podpora@afax.si, v skladu s temi pogoji uporabe.

 

VIII. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Uporabnik je dolžan ponudniku povrniti vso škodo, ki je nastala zaradi kršitve določil teh pogojev uporabe.

15.člen
Morebitne spore v zvezi s storitvijo aFax rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.