aFax

Pogoji uporabe storitve Brezplačni faks s spleta

I. SPLOŠNO

1. člen
Pogoji uporabe storitve Brezplačni faks s spleta (v nadaljevanju: pogoji uporabe) se nanašajo na splošne pogoje uporabe storitve. Uporabnik ali uporabnica storitve Brezplačni faks s spleta (v nadaljevanju: uporabnik) s potrditvijo pogojev uporabe sprejema splošne pogoje uporabe storitve Brezplačni faks s spleta.

Ponudnik storitve Brezplačni faks s spleta je družba Avior d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

Ponudnik ponuja storitev prenosa telefaks sporočil preko storitve Brezplačni faks s spleta. Storitev Brezplačni faks s spleta je ponudnik razvil v podporo pravnim ali fizičnim osebam, ki želijo tretjim osebam v obliki telefaks sporočil posredovati različne informacije v tekstovni oziroma grafični obliki.

Uporabnik s tem, ko pošlje faks preko storitve Brezplačni faks s spleta, potrjuje, da je prebral pogoje uporabe ter da se z njimi strinja in jih v popolnosti ter brez zadržkov sprejema.

2. člen
Uporabnik storitve Brezplačni faks s spleta lahko preko ponudnikove tehnične infrastrukture s spletnih strani www.afax.si tretjim osebam pošilja telefaks sporočila in jim na tak način po lastni presoji sporoča različne informacije.

Telefaks sporočilo, poslano preko storitve Brezplačni faks s spleta, je sestavljeno iz ene ali dveh strani. Na prvi strani ima uporabnik možnost prejemniku podati sporočilo v tekstovni obliki (do 400 znakov). Na drugi strani se nahaja uporabnikov dokument v slikovni obliki, v kolikor ga uporabnik pripne poslanemu telefaks sporočilu preko namenskega spletnega obrazca.

 

II. SPLOŠNE OMEJITVE IN POGOJI IZVAJANJA STORITVE

3. člen
Ponudnik izvaja storitev na način in pod pogoji, zapisanimi v teh pogojih uporabe, enako za vse uporabnike storitve.

Ponudnik omogoca pošiljanje telefaks sporočil na telefaks številke iz območja Republike Slovenije.

Ponudnik si pridržuje pravico za omejevanje zagotavljanja storitve oziroma za njeno prekinitev.

Ponudnik ni pod nobenim pogojem odškodninsko odgovoren za morebitno izgubo podatkov, ki jih uporabnik vnese v sklopu storitve. Uporabnik ne bo imel zaradi tega do ponudnika nobenih zahtev oziroma terjatev.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Trenutno veljavni pogoji uporabe storitve bodo vedno objavljeni na spletnih straneh http://www.afax.si.

Uporabnik se zaveda in soglaša s tem, da poslano telefaks sporočilo preko storitve Brezplačni faks s spleta med drugim vsebuje naziv, ki ga uporabnik navede pri pošiljanju, internetni naslov (IP), s katerega uporabnik pošilja telefaks sporočilo, in oglasno sporočilo pokrovitelja.

Uporabnik se zaveda in soglaša s tem, da ponudnik omejuje količino poslanih telefaks sporočil s posameznega internetnega naslova. Trenutno veljavne omejitve pošiljanja bodo vedno objavljene na spletnih straneh http://www.afax.si.

Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte in telefaks sporočil, ki so povezani s sistemom in aktivnostmi storitev Brezplačni faks s spleta in aFax.si. Ta sporočila lahko občasno vsebujejo reklamna sporočila. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno poslati pisno zahtevo na elektronski naslov podpora@afax.si ali na telefaks številko 01 620 03 00. Ponudnik se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja.

 

III. MEDSEBOJNA JAMSTVA IN OBVEZNOSTI OBEH STRANK

4.člen
Uporabnik izrecno izjavlja, da je seznanjen in/oz. da se strinja:

  • da storitev ni absolutno zanesljiv in varen način pošiljanja telefaks sporočil ter da v zvezi s tem ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti, obveznosti in ne daje nobenih jamstev, da bodo poslana oz. prejeta telefaks sporočila v vsakem primeru posredovana prejemniku sporočila,
  • da bo ponudnik skušal zagotoviti nemoteno izvajanje storitve, vendar ne jamči za neprenehno delovanje storitve,
  • da ponudnik ne odgovarja za nobene posledice delnega ali popolnega izpada lastnih strežnikov ali opreme telekomunikacijskih operaterjev in/ali za prekinitev ali motenje izvajanja storitve in zvez oz. za prekinitev ali motenje izvajanja storitve in zvez telekomunikacijskih operaterjev, ne glede na vzrok in ne glede na trajanje, pač pa si bo prizadeval vzpostaviti običajno izvajanje storitve takoj, ko bo to ponovno mogoče,
  • da ponudnik ne odgovarja za nobene posledice nedelovanja ali motenega delovanja električnega omrežja, omrežij telefonskih operaterjev ali širokopasovnega oz. drugega priključka na podlagi katerega naročnik dostopa do storitev izvajalca,
  • da ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino telefaks sporočil, saj je izključno posrednik sporočil med uporabnikom in tretjimi osebami, ki se s takšnim načinom komuniciranja strinjajo.

5. člen
Uporabnik se obvezuje, da pri izvajanju storitve in posredovanju vsebin ne bo kršil nobenih veljavnih predpisov, morale, etike in/ali določil teh pogojev uporabe in nobenih pravic tretjih oseb (vključujoč avtorske pravice in/ali pravice intelektualne lastnine in/ali katerekoli druge pravice tretjih oseb).

 

IV. VAROVANJE PODATKOV

6. člen
Ponudnik zagotavlja, da kakršnekoli podatke, ki nastopijo pri izvajanju storitve Brezplačni faks s spleta, obravnava kot zaupne, v skladu z zakonodajo o varovanju zaupnih podatkov, ter hrani izključno za potrebe korektne izvedbe storitve. Varovanje zasebnosti naših naročnikov vidimo kot eno naših ključnih nalog, za katero skrbimo po svojih najboljših močeh in v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi.

 

V. REKLAMACIJE

7. člen
Ponudnik bo reševal izključno reklamacije v pisni obliki, poslane na elektronski naslov podpora@afax.si, v skladu s temi pogoji uporabe.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Uporabnik je dolžan ponudniku povrniti vso škodo, ki je nastala zaradi kršitve določil teh pogojev uporabe.

9.člen
Morebitne spore v zvezi s storitvijo aFax rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.